ျမန္မာအလင္းသစ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသံရံုး ဒါကာၿမိဳ႕၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ သံရံုးသမိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆက္ဆံေရး

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔၌ အေရွ႕ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ဒါကာ ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာေကာင္စစ္၀န္ရံုးအား စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ပါကစၥတန္လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးသံတမန္ဆက္ဆံေရး စတင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး အဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သံရံုးအား စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ သံရံုးစတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္က သံရံုးယာယီတာ၀န္ခံ/ေကာင္စစ္၀န္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။ ပထမဆံုးသံရံုးအႀကီးအကဲအျဖစ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္အား ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခန္႔အပ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ သံရံုးအႀကီးအကဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ သံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္သန္းသည္ ၁၂ ေယာက္ေျမာက္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

၂။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ သံအမတ္ႀကီးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
(က) သံအမတ္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ ၃၀.၀၅.၁၉၇၅ မွ ၁၈.၁၂.၁၉၇၆
(ခ) သံအမတ္ႀကီး ဦးသိန္း၀င္း ၁၂.၁၁.၁၉၇၇ မွ ၀၁.၀၇.၁၉၈၂
(ဂ) သံအမတ္ႀကီး ဦးသိန္းဟန္ ၀၁.၀၉.၁၉၈၂ မွ ၀၆.၀၁.၁၉၈၆
(ဃ) သံအမတ္ႀကီး ဦးစိုးျမင့္ ၀၅.၀၄.၁၉၈၆ မွ ၂၄.၀၆.၁၉၉၃
(င) သံအမတ္ႀကီး ဦးလွျမင့္ဦး ၁၇.၀၈.၁၉၉၃ မွ ၂၂.၀၂.၁၉၉၆
(စ) သံအမတ္ႀကီး ဦးတင့္လြင့္ ၃၀.၀၃.၁၉၉၆ မွ ၀၇.၀၈.၁၉၉၉
(ဆ) သံအမတ္ႀကီး ဦးအုန္းသြင္ ၁၉.၀၁.၂၀၀၀ မွ ၀၇.၁၂.၂၀၀၃
(ဇ) သံအမတ္ႀကီး ဦးသိန္းျမင့္ ၁၀.၁၂.၂၀၀၃ မွ ၂၁.၀၃.၂၀၀၇
(ဈ) သံအမတ္ႀကီး ဦးဥာဏ္လင္း ၃၀.၀၃.၂၀၀၇ မွ ၂၅.၀၆.၂၀၀၈
(ည) သံအမတ္ႀကီး ဦးေဖသန္းဦး ၂၆.၀၆.၂၀၀၈ မွ ၂၆.၁၁.၂၀၁၀
(ဋ) သံအမတ္ႀကီး ဦးမင္းလြင္္ ၁၅.၀၁.၂၀၁၁ မွ ၂၆.၁၁.၂၀၁၂
(ဌ) သံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္သန္း ၂၅.၀၆.၂၀၁၂ မွ ယခုထိ

၃။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံရံုးအား ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ပထမဆံုးသံရံုးအႀကီးအကဲအျဖစ္ သံအမတ္ႀကီး Mr.Khwaja Mohammed Kaisar မွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သံအမတ္ႀကီး H.E Major General Anup Kumar Chakma, ndc, psc သည္ ၁၅ ေယာက္ေျမာက္ သံအမတ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။