ျမန္မာႏိုင္ငံသား(ေကာင္စစ္ကိစၥ)


ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတုိးျခင္း (Passport Extension)

 • ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလေၾကာင္းအဖြဲ ့ (ICA) ၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီ သည့္ စက္ျဖင့္ဖတ္ရႈစစ္ေဆးႏုိင္ေသာ Machine Readable Passport (MRP) မ်ားအား သံတမန္၀န္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္တာ၀န္ျဖင့္ ျပည္ပသုိ႔သြား ေရာက္ၾကမည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္ပသုိ႔ ကိစၥအ၀၀ (အလုပ္အကုိင္/ အလည္အပတ္/ ဘာသာေရး/ စီးပြားေရး/ ေက်ာင္းသား) ျဖင့္ သြားေရာက္ၾကမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ထုတ္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
 • ျပည္ပရွိျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားၾကသည့္ မူလႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား (Non MRP) သည္ သက္တမ္းရွိေသးပါက ဆက္လက္ကုိင္ေဆာင္ထားႏုိင္ပါသည္။ ထုိကာလအတြင္း မိမိတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျမန္မာသံရုံး၊ ျမန္မာအဖြဲ႔ရုံး၊ ျမန္မာ ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ရုံးမ်ား၌ MRP မ်ားအားေလွ်ာက္ထားရမည္။ MRP ေလွ်ာက္ထား သည့္အခါ Non-MRP မူရင္းမ်ား ေပးပုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

(၁) ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္သူနွင့္ မီွခိုသူမိသားစု၀င္မ်ား ( conjugal family )


 • နိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ (Machine Readable Passport-MRP) ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္း။
 • ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားနွင့္ ၄င္း၏မွိီခိုသူ မိသားစုမ်ား သက္တမ္း တိုးေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။
 • နိင္ငံကူးလက္္မွတ္သက္တမ္း မကုန္မီ (၆) လ ႀကိဳတင္ အသစ္လဲလွယ္ေလွ်ာက္ထား နုိင္ပါသည္။ (31-12-2011) ရက္ေန႔အထိ ၀င္ေငြခြန္ေၾကပြန္သူ ျဖစ္ရပါမည္။
 • မွီခိုသူဇနီး၊ အတူေနပညာသင္ၾကားေနေသာ သား (အသက္၂၀ႏွစ္ႏွင့္အထက္) / သမီး (အသက္ ၂၅ႏွစ္ႏွင့္ ေအာက္)၊ အတူေနအသက္ (၆၀ နွစ္ႏွင့္အထက္) မိဘမ်ားကိုသာ မွီခိုမိသားစု – conjugal family ဟုသတ္မွတ္ ပါသည္။ က်သင့္ႏႈန္းထား-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာကာ ၈၀၀၀

(၂) နိုင္ငံျခားသား သား/သမီးမွီခိုသူ အသက္ (၆၀) ႏွင့္ အထက္ႏွင့္သားသမီးမ်ား (conjugal family) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ (MRP) ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

 • အသက္ (၆၀) နွင့္ အထက္မိဘမ်ားမွ နိုင္ငံျခားသား သား/သမီးမွီခိုသူမ်ား ေလွ်ာက္ထား နုိင္သည္။
 • အတူေနပညာသင္ၾကားေနေသာ (အသက္၂၀နွစ္နွင့္ေအာက္)သမီး(အသက္၂၅ နွစ္နွင့္ ေအာက္)မွ နိုင္ငံျခားမိဘမ်ားအား မွီခိုေသာသား/သမီးမ်ား ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။
 • နိင္ငံကူးလက္္မွတ္ သက္တမ္းမကုန္မီ (၆) လႀကိဳတင္ အသစ္လဲလွယ္ ေလွ်ာက္ထား နုိင္ပါသည္။
 • ေလွ်ာက္လႊာတြင္ပါရွိေသာ အတူေနမိဘ (သုိ႔) သားသမီးအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိစဥ္ ေနထိုင္ စားေသာက္စရိတ္ တာ၀န္ယူေသာ စာအားနိုႀကီျပဳလုပ္ၿပီး တင္ျပရမည္။
 • နုိ္င္ငံျခားသား/သမီး(သို႔) မိဘ၏ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ ႏိုင္ငံသားခံယူထားသည့္ လက္မွတ္ ပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။ က်သင့္ႏႈန္းထား -ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တာကာ ၈၀၀၀

(၃) ေက်ာင္းသားမ်ားျမန္မာနုိင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ MRP ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

 • အထက္တန္းေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားေလွ်ာက္ထား နုိင္ပါသည္။
 • အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာပညာေရးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ (မူရင္း)၊ ေက်ာင္းသား ကဒ္ (မိတၱဴ) နွင့္တကြ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
 • သံရံုးမွ ေထာက္ခံစာထုတ္ေပးသည့္ ပညာေရးဌာနသို႔ဆက္သြယ္ၿပီး တရား၀င္စံုစမ္း ေမးျမန္းပါမည္။

(၄) နိုင္ငံျခားသားခင္ပြန္းမွီခို၏ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ (MRP) ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

 • အျပန္ေလယာဥ္စရိတ္အာမခံေငြ (Return Ticket Fee) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀၀ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တာကာ ေပးသြင္းၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမည္။
 • ေပးသြင္းထားၿပီးျဖစ္ပါက အျပန္ေလယာဥ္စရိတ္ အာမခံစေပၚေငြေပးသြင္းထားသည့္ မိတၱဴအားတင္ျပၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမည္။ (အျပန္ေလယာဥ္စရိတ္အာမခံေငြသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏွင့္သာ အႀကံဳး၀င္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားသားခံယူခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္အားျပန္ လည္အပ္ႏွံၿပီး ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း မူရင္းတင္ျပၿပီး စေပၚေငြအားျပန္လည္ထုတ္ယူနုိင္ပါသည္)
 • နိုင္ငံျခားသား ခင္ပြန္း၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွက္(သို႔) နုိင္ငံသားခံယူထားေသာလက္မွတ္၊ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မိတၱဴအား ပူးတြဲတင္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္။ က်သင့္ႏႈန္း- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာကာ ၈၀၀၀

(၅) ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာနို္င္ငံသားမ်ားႏွင့္ မွီခိုသူမ်ား နုိင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ MRP ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

 • ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာနို္င္ငံသားမ်ား နွင့္မွီခိုသူမ်ားေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။
 • သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ ေထာက္ခံစာပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။
 • မွီခိုသူဇနီး၊ အတူေနပညာသင္ၾကားေနေသာသား (အသက္၂၀နွစ္နွင့္ေအာက္) / သမီး (အသက္ ၂၅နွစ္နွင့္ေအာက္) ၊ အတူေနအသက္ (၆၀နွစ္နွင့္အထက္) မိဘမ်ားကိုသာ မွီခိုမိသားစု-conjugal family ဟုသတ္ မွတ္ပါသည္။ က်သင့္ႏႈန္းထား – ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာကာ ၈၀၀၀

(၆) ျမန္မာနုိင္ငံသားမိဘနွစ္ဦးမွေမြးဖြားသည့္ ကေလးအတြက္နို္င္ငံကူးလက္မွတ္ MRP ေလွ်ာက္ ထားျခင္း။

 • ေမြးဖြားသည့္ေနမွ (၁) နွစ္အတြင္းသံရံုးမွတဆင့္ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာနို္င္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕သို႔ ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။ (အုပ္ထိမ္းသူမိဘမွ (၃၁-၁၂-၂၀၁၁) ရက္ေန႔ အထိ၀င္ ေငြခြန္ေက်ပြန္ရမည္။)
 • ဥကၠဌ၊ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲမွ ခြင့္ျပဳသည့္အခါမွသာ နုိင္ငံကူး လက္မွတ္ အသစ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ က်သင့္ႏႈန္းထား- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တာကာ ၈၀၀၀

(၇) နုိ္င္ငံျခားသားမိဘ တစ္ဦးနွင့္ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးအတြက္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္ MRP ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

 • ျမန္မာနို္င္ငံသား မိခင္/ဖခင္တစ္ဦးဦးနွင့္ နုိင္ငံျခားသားမိခင္/ဖခင္တို႔မွ ေမြးဖြားေသာ ကေလးမ်ား အတြက္ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။
 • ဖခင္မွ နုိင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက မိခင္မွ နို္င္ငံျခားသားခင္ပြန္းမီွခိုအျဖစ္ အျပန္ေလယာဥ္ စရိတ္ အာမခံစေပၚေငြ US$-800 ေပးသြင္းၿပီး၊ ေပးသြင္းၿပီးပါကမိတၱဴ နွင့္အတူ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
 • ေမြးဖြားသည့္ေန႔မွ (၁) နွစ္အတြင္းသံရံုးမွတဆင့္ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာနို္င္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႔သို႔ ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။
 • ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အႀကံဳး၀င္မႈရွိ/မရွိစီစစ္ၿပီး အႀကံဳး၀င္ပါက (၃၁-၁၂-၂၀၁၁) ရက္ေန႔အထိ အခြန္ထမ္းမိဘမွ ၀င္ေငြခြန္ေက်ပြန္ရပါမည္။
 • ဥကၠဌ၊ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲမွ ခြင့္ျပဳသည့္အခါမွသာ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ အသစ္ထုတ္ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။ က်သင့္ႏႈန္းထား- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာကာ ၈၀၀၀

(၈) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေပ်ာက္ဆံုးသျဖင့္ အသစ္ MRP ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

 • အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျမန္မာနို္င္ငံကူးလက္မွတ္ေပ်ာက္ဆံုးပါက ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ သည့္ နုိင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ ရွိမွသာေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။
 • ကိုယ္ေရးေလွ်ာက္လႊာ၊ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ (CV) ၊ နုိ္င္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ၊ နို္င္ငံကူး လက္မွတ္ ေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္းတိုင္ၾကားထားသည့္ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ (Police Report) တို႔နွင့္အတူ သံရံုးမွတဆင့္ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာနို္င္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး အဖြဲ႕သို႔ ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။
 • ဥကၠဌ၊ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲမွ ခြင့္ျပဳသည့္အခါမွသာ နုိင္ငံကူး လက္မွတ္ အသစ္ ထုတ္ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။ က်သင့္ႏႈန္းထား-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာကာ ၈၀၀၀
 • အခြန္ထမ္းသူျဖစ္ပါက (၃၁-၁၂-၂၀၁၁) ရက္ေန႔အထိ အခြန္ေက်ပြန္ေၾကာင္း ေျပစာ မိတၱဴတင္ျပရမည္။ ေက်ာင္းသား/သူ ျဖစ္ပါက တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေထာက္အထားေထာက္ခံစာ တင္ျပရမည္။ မွီခိုသူျဖစ္ပါကလည္း မွီခိုသူ ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

(၉) ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ သေဘၤာသားျဖစ္ခဲ့ဘူးသူမ်ား တစ္ႀကိမ္တစ္ခါသံုး မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ Certificate of Identity ( C of I ) ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

 • ျပည္ပတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရသူမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။
 • ျမန္မာနို္င္ငံသားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံသ္ို႔ျပန္ရန္ (၁) နွစ္သက္တမ္းရွိ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါသံုး (C of I) အား သံရံုးမွတဆင့္ ျမန္မာနို္င္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႔သို႔ေလွ်ာက္ ထားနုိင္သည္။
 • သေဘၤာသားအျဖစ္ေရာက္ရွိလာျပီး ျပည္ပတြင္တရားမ၀င္ေနထိုင္ကာ စိီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အခက္ အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္သေဘၤာသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။
 • သေဘၤာသားႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မူရင္း (သို႔) မိတၱဴ ၊ CDC မူရင္း (သို႔) မိတၱဴ၊ ျမန္မာနိုင္ငံသား ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ားနွင့္အတူ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။
 • ဥကၠဌ၊ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲမွ ခြင့္ျပဳသည့္အခါမွသာ C of I အား အခမဲ့ (အခမဲ့) ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၁၀) အမည္ေျပာင္းလဲခြင့္၊ အမည္ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

 • နို္င္ငံကူးလက္မွတ္တြင္ပါရွိသည့္အမည္အား ေျပာင္းလဲလိုျခင္း၊ ျဖည့္စြက္လိုျခင္းမ်ားကို သံရံုးမွတဆင့္ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာနို္င္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႔သို႔ ေလွ်ာက္ထား နုိ္င္သည္။ က်သင့္ႏႈန္းထား- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တာကာ ၂၀၀၀

နုိင္ငံကူးလက္မွတ္အဆင့္အတန္း (Status) ေျပာင္းလဲျခင္း လမ္းညြန္ခ်က္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား

(၁၁) ေက်ာင္းသားအျဖစ္မွ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

 • ေက်ာင္းသားအျဖစ္မွ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားအား သံရုံးမွတဆင့္ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာနုိ္င္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး အဖြဲ႔သို႔ ေလွ်ာက္ထားနုိ္င္ ပါသည္။
 • ဥကၠဌ၊ ျမန္မာနုိ္င္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႔မွ ခြင့္ျပဳသည့္အခါ စတင္ အလုပ္လုပ္ သည့္ေန႔မွစၿပီး (၃၁-၁၂-၂၀၁၁) ရက္ေန႔အထိ ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ပါက အလုပ္ လုပ္ကိုင္သူအျဖစ္သို႔ (Status) ေျပာင္းလဲေပး မည္ျဖစ္သည္။ က်သင့္ ႏႈန္းထား- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တာကာ ၈၀၀၀

(၁၂) အလုပ္လုပ္ကိုင္သူအျဖစ္မွ ေက်ာင္းသားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

 • အလုပ္လုပ္ကိုင္သူအျဖစ္မွ ေက်ာင္းသားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား သံရံုးမွတဆင့္ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာနုိ္င္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး အဖြဲ႔သို႔ေလွ်ာက္ထား နိုင္ပါသည္။
 • အခိ်န္ျပည့္ (full time) ေက်ာင္းသားျဖစ္ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းမွ ေထာက္ခံစာ၊ ေက်ာင္း သားကဒ္မိတၱဴပူးတြဲတင္ျပရမည္။
 • ေျပာင္းလဲသည့္ေန႔အထိ ၀င္ေငြခြန္ေၾကပြန္ရမည္။
 • တင္ျပသည့္ ေက်ာင္းေထာက္ခံစာအား သံရုံးမွ တိုက္ရိုက္စီစစ္ပါမည္။

(၁၃) သေဘၤာသားအျဖစ္မွ ကုန္းေပၚတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခြင့္ေလွ်ာက္ ထားျခင္း။

 • သံရုံးမွတဆင့္ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာနုိ္င္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး အဖြဲ႔သို႔ ေလွ်ာက္ထား နိုင္ပါသည္။
 • သေဘၤာသားအျဖစ္ေနာက္ဆံုးလုပ္ခဲ့သည့္ကာလအား SECD မွသတ္မွတ္ထားသည့္ သေဘာၤသားလစာ ႏႈန္းထားအေပၚတြင္ (၃၁-၁၂-၂၀၁၁) ရက္ေန႔ အထိ၀င္ေငြခြန္ ေၾကပြန္ရပါမည္။
 • ဥကၠဌ၊ ျမန္မာနုိ္င္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႔မွ ခြင့္ျပဳသည့္အခါ ကုန္းေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ အျဖစ္သို႔ (Status) ေျပာင္းလဲေပးမည္ျဖစ္ျပီး 4-ticket နွင့္ CDC အားျပန္လည္အပ္နွံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ က်သင့္ႏႈန္းထား-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တာကာ ၈၀၀၀